Perfil del contractant

Perfil del contractant

 

 

 

 

NOTA:

Fins ara tant el RELI com el ROLECE (registres oficials de licitadors d'àmbit autonòmic i estatal) tenien caràcter voluntari, llevat de les entitats del tercer sector, per les quals era preceptiva la seva inscripció.

Amb la nova Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 de novembre, s'estableix que TOTS ELS LICITADORS que es presentin a licitacions realitzades a través del Procediment Obert simplificat hauran d'estar inscrits en el Registre oficial de licitadors i Empreses classificades del Sector Públic, per tant, aquelles empreses d'obres i serveis que no estiguin classificades, i les empreses de subministraments, s'han d'inscriure de forma prèvia al 09/09/2018.


Mancomunitat La Plana • Sector El Quadro • 08519 MALLA  • T. 93 812 41 67  •  NIF: P-0800024-B
facebooktwitteryoutubegoogle plus
Diputaci� de Barcelona