Comissió especial de comptes

La Comissió de comptes te les atribucions i el règim de funcionament que resulta dels articles 116 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, l’article 58 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i del 212 del RDL 2/2004 Text refós de la llei d’hisendes locals, i estarà integrada pel President/a de la Mancomunitat i tres membres més de l’Assemblea General, assistits pel Secretari i per l’Interventor de la Mancomunitat.

  • No s'han trobat resultats.
Darrera actualització: 07.02.2019 | 15:36
Darrera actualització: 07.02.2019 | 15:36