PLA D’IGUALTAT DE GÈNERE I LGTBI+

Dimecres, 20 de desembre de 2023 a les 11:00

La Mancomunitat La Plana fa anys que aposta per aconseguir la igualtat efectiva entre homes i dones,  garantir la no discriminació i el respecte a la diversitat sexual i de gènere i per lluitar contra les violències masclistes. Aquest camí es vehicula sobretot a través del Programa d’Igualtat de la pròpia Mancomunitat, però també a través dels Serveis Socials i d’altres programes i serveis tant mancomunats com municipals.

El Pla d’igualtat de gènere i LGTBI+ de la Mancomunitat La Plana, d’ara endavant MLP,  és un document que dona continuïtat a tota la trajectòria que la MLP ha fet en polítiques d’igualtat i LGTBI+ des de molt abans del 2008. El primer pla elaborat fou el Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes de la Mancomunitat La Plana al 2009, i prorrogat fins el 2016. Amb el temps, la dimensió LGTBI es va anar incorporant a les accions del programa d’igualtat i en va sorgir el Pla marc d’igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere d’Osona 2016-2020 el qual ara es troba en període de pròrroga. Al 2017 es va voler incorporar la mirada d’interseccionalitat en el programa d’Igualtat, amb l’acompanyament de la Diputació de Barcelona. 

La realitat ens mostra que la societat està canviant i que hi ha una voluntat clara per part de les Administracions en la incorporació de la perspectiva de gènere a les polítiques publiques. La Mancomunitat ha de donar veu  i aportar solucions a aquesta nova mirada, donant suportals municipis que la conformen, així com les entitats i la ciutadania. És per tot això que el programa d’Igualtat acabat sent una peça imprescindible, i es reflecteix en l’aposta per part de la Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, i sobretot els propis municipis aportant recursos econòmics que permeten desenvolupar aquestes noves polítiques públiques.

La Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes, defineix el pla d’igualtat com “conjunt ordenat de mesures adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, que tendeixen a assolir en una organització la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar tot tipus de discriminació per raó de sexe, amb l’establiment dels objectius concrets a assolir, les estratègies i pràctiques a adoptar per a la seva consecució, i els sistemes de seguiment i avaluació dels objectius fixats”. I és aquest mateix l’objecte d’aquest document, incorporant també la perspectiva LGTBI+ de manera transversal a les diferents

accions i actuacions del Pla. I és que encara que no es tingui consciència les discriminacions per raó de gènere continuen existint i estant presents en la majoria d’organitzacions i activitats que es porten a terme de manera quotidiana.

El Pla d’Igualtat de gènere i LGTBI+ de la Mancomunitat de la Plana (2022-2026), ha estat impulsat per l’equip d’igualtat de la MLP, ha comptat amb el finançament i suport tècnic de la Diputació de Barcelona i amb l’acompanyament en el procés de l’equip del Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere de la UVic-UCC. El Pla suposa una aposta per transversalitzar la perspectiva de gènere i LGTBI+ a les polítiques, accions i diferents estructures administratives amb l’objectiu d’aconseguir una major equitat i justícia. 

Aquest document compta amb un apartat que resumeix el marc legal i normatiu de referència, tant d’àmbit internacional, comunitari, estatal i autonòmic. Seguidament es presenta el marc conceptual amb la definició de les diferents dimensions del gènere i un glossari que recull els principals conceptes presents en la redacció del Pla. A continuació, s’explica la metodologia i procés d’elaboració del Pla, seguit de un breu resum dels principals resultats de l’anàlisi documental que va permetre posar les bases per la detecció de necessitats. En el Pla d’Accions es presenten els diferents eixos estratègics, objectius específics, accions, indicadors de seguiment i calendari d’execució de totes les accions proposades pel període d’implementació del Pla. Per últim es presenta com es farà el seguiment i els diferents mecanismes i espais d’avaluació. 

Darrera actualització: 20.12.2023 | 13:09