Igualtat

El programa d'igualtat recull el conjunt d'actuacions que es desenvolupen des de la Mancomunitat La Plana en col·laboració amb tots els Ajuntaments integrants a l'ens que tenen per objectiu la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i també incorporant la mirada LGTBI, amb l'adhesió al Pla marc d'Igualtat per raó d'orientació sexual i d'identitat de gènere.

Les polítiques per a la igualtat afecten a tots els àmbits d'actuació i, per tant, és necessari treballar de manera transversal, de forma que s'incorpori el punt de vista de les dones a totes les polítiques i actuacions municipals i que des de totes les àrees es duguin a terme accions específiques per a la igualtat d'oportunitats. 

Per això, d'una banda, cal conèixer la incidència diferencial de les polítiques municipals en dones i homes i, d'altra banda, crear els mecanismes necessaris per afavorir la comunicació, la coordinació i el treball conjunt entre les àrees i programes.

QUI POT REBRE AQUEST SERVEI

El conjunt de la ciutadania.

COM ACCEDIR-HI

Àrea Social de la Mancomunitat La Plana

Serveis
Oficines
Plans i campanyes