Pla marc d'Igualtat per raó d'orientació sexual i d'identitat de gènere

Dimecres, 1 de gener de 2020 a les 00:00

DESCRIPCIÓ

El 10 d'octubre de 2014, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifò­bia i la transfòbia. Aquesta llei té per objectiu desenvolupar i garantir els drets de les persones LGTBI i evitar situacions de discriminació i violència, per assegurar que a Catalunya i els seus municipis es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.

Per donar resposta al repte que comporta la Llei el Consell comarcal d'Osona, la Mancomunitat La Plana i els municipis de Vic, Manlleu i Torelló, amb l'acompanyament en tot el procés de l'asso­ciació TALCOMSOM LGTB, varem engegar el procés d'elaboració del Pla Marc d'igualtat per raó d'orientació sexual i d'identitat de gènere, tot partint inicialment d'una fase de diagnosi que recollís la realitat de les persones LGTBI de la comarca i entenent que la realitat viscuda a la nostra comarca és ben diferent de la realitat de les grans ciutats. El resultat ha estat un pla que estableix un marc general d'actuació i orientació per als diferents municipis i ens de la comarca a fi de desenvolupar les polítiques LGTBI.

Així doncs, es disposa d'un document que recull tant la fase de diagnosi com el pla d'actuació. A partir de la seva apro­vació i adhesió, seran els mateixos municipis els encarregats d'adaptar i desenvolupar les seves accions amb el suport i acompanyament de l'àrea responsable d'igualtat i polítiques LGTBI.

Aquest, ha estat treballat des del grup motor amb les diferents tècniques dels municipis de Vic, Manlleu, Torelló i Mancomunitat La Plana. Tot el procés a comptat amb la coordinació del Centre d'estudis interdisciplinaris de gènere de la UVic-UCC i amb suport de la Diputació de Barcelona a través de l'oficina de Dones i LGTBI i de l'àrea de no discriminació de la Generalitat de Catalunya.

El pla és un instrument de planificació i implementació de les polítiques LGTBI que recull, un conjunt ordenat d'objectius i mesures que han de permetre desenvolupar una estratègia integral orientada a millorar i equilibrar la situació de les persones del col·lectiu LGTBI partint d'una anàlisi d'aquesta situació. L'aprovació d'aquest pla posa de manifest el compromís i voluntat de transformar aquesta realitat. 

El document recull també un glossari de termes que ens ajuden a entendre termes utilitzats al llarg d'aquest.

El pla d'acció té una vigència del 2016-2020 i persegueix tres objectius principals a assolir, a partir de diverses accions que posen èmfasi a la formació i sensibilització dels i les professionals de diferents àmbits:

  • Incorporar la perspectiva LGTBI en les diferents àrees de la política municipal
  • Combatre la discriminació per raó d'orientació sexual i identitat de gènere
  • Fomentar la visibilitat del col·lectiu LGTBI

El document recull en diferents fitxes els objectius i actuacions proposades. En el que s'estableix el calendari, el/els responsables de l'acció (àrees), proposta d'indicadors i l'àmbit d'aplicació (comarcal o municipal).

PERSONES DESTINATÀRIES

El conjunt de la població dels municipis mancomunats.

Darrera actualització: 04.11.2021 | 12:00