Assemblea General

L’Assemblea General és el màxim òrgan de govern i administració de la Mancomunitat i estarà integrada pels vocals representants dels Ajuntaments mancomunats elegits pels seus respectius plenaris.

El nombre de representants és de dos membres per a cadascun dels Ajuntaments dels municipis que integren la Mancomunitat. És indispensable la condició d’alcalde o de regidor per formar part de l’Assemblea General. Les Corporacions nomenaran un vocal suplent per cada vocal titular i amb les mateixes prerrogatives.

Competències de l’Assemblea General

Seran competències de l’Assemblea General aquelles que per normativa legal s’atorguin com a competència del Ple de les corporacions locals, perquè siguin d’aplicació a la naturalesa i fins de la Mancomunitat i especialment les que figuren a l’article 10 dels Estatuts de la Mancomunitat La Plana.

Consulta els Estatuts de la Mancomunitat La Plana

Darrera actualització: 28.03.2019 | 12:43
Darrera actualització: 28.03.2019 | 12:43