Junta de govern

L'administració de la Mancomunitat recau en la Junta de Govern, integrada pel President/a de la Mancomunitat, el vice-president/a i cinc vocals. Els vocals s’hauran d’elegir per l’Assemblea General d’entre els membres de la mateixa per majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, en primera votació, o simple, en la segona. En cas d’empat, s’elegirà al candidat per sorteig. 

Atribucions de la Junta de Govern

Són atribucions de la Junta de Govern les que es deriven de l'administració i la direcció de la Mancomunitat, les que expressament li delegui el President/a, l'Assemblea General, i les següents:

a) L’assistència al President/a en l’exercici de llurs atribucions.

b) L’adquisició i/o alienació de béns i drets i les contractacions i concessions, sempre que el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni en qualsevol cas la quantitat de 6.010.121,04 Euros.

c) La concertació d’operacions de crèdit destinats a finançar operacions de tresoreria quan el seu import superi el permès al President/a.

d) L’establiment de convenis de cooperació amb altres entitats públiques o privades.

  • No s'han trobat resultats.
Darrera actualització: 07.02.2019 | 15:39
Darrera actualització: 07.02.2019 | 15:39