Junta de govern

L'administració de la Mancomunitat recau en la Junta de Govern, integrada pel President/a de la Mancomunitat, el vice-president/a i cinc vocals. Els vocals s’hauran d’elegir per l’Assemblea General d’entre els membres de la mateixa per majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, en primera votació, o simple, en la segona. En cas d’empat, s’elegirà al candidat per sorteig. 

MEMBRES

  • President: Pere Medina Serrahima (El Brull)
  • Vicepresident: Xavier Rovira Montells (Santa Eulàlia de Riuprimer)
  • Vocal: Xavier Rierola Rovira (Seva)
  • Vocal: Xavier Sabata Serra (Muntanyola)
  • Vocal: Joan Canó Pol (Taradell)
  • Vocal: Dolors Riesco Malet (Malla)
  • Vocal: Josep Valldeoriola Roquet (Tona)

Atribucions de la Junta de Govern

Són atribucions de la Junta de Govern les que es deriven de l'administració i la direcció de la Mancomunitat, les que expressament li delegui el President/a, l'Assemblea General, i les següents:

a) L’assistència al President/a en l’exercici de llurs atribucions.

b) L’adquisició i/o alienació de béns i drets i les contractacions i concessions, sempre que el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni en qualsevol cas la quantitat de 7.966.119,60 Euros.

c) La concertació d’operacions de crèdit destinats a finançar operacions de tresoreria quan el seu import superi el permès al President/a.

d) L’establiment de convenis de cooperació amb altres entitats públiques o privades.

 

D'acord amb la normativa i jurisprudència actual, cal publicar els seus acords i no les actes íntegres, una vegada depurades les seves dades personals.

 Aquí trobareu els extractes dels acords ordenats per anys:

Darrera actualització: 26.07.2022 | 14:20
Darrera actualització: 26.07.2022 | 14:20