Convocatòria de beques per activitats esportives per a infants i joves amb necessitats socioeconòmiques

Dijous, 1 de de juliol de 2021 a les 00:00

Des del dia 1 de juliol i fins el 24 de setembre de 2021 infants i joves amb necessitats socioeconòmiques que tinguin entre 3 i 17 anys, amb empadronament als municipis de Balenyà, El Brull, Folgueroles, Malla, Muntanyola, Sant Martí de Centelles, Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva, Tona i l'EMD Sant Miquel de Balenyà poden sol·licitar a la Mancomunitat La Plana una beca per realitzar una activitat esportiva extraescolar al llarg de la temporada 2021-2022.

Si ja s’ha tramitat una beca de menjador o beca d’escolarització pel curs 21-22, caldrà presentar la sol·licitud juntament amb els documents d’identitat dels membres de la unitat familiar, el volant de convivència i el document acreditatiu de l’activitat esportiva a la qual s’inscriurà. Qui no hagi tramitat cap de les anterior beques pot demanar hora amb l’educador/a social de referència.

A més de la documentació ja descrita, a la sol·licitud caldrà adjuntar la següent documentació:

 • Volant de convivència
 • DNI/NIF/NIE
 • Família nombrosa: carnet vigent.
 • Família monoparental: carnet vigent.
 • Infants en acolliment: resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
 • Discapacitat d’algun membre de la unitat familiar: certificat que acrediti la discapacitat, emès per un Centre d’Atenció a Persones amb discapacitat (CAD) del Departament de Benestar i Família, o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.
 • Prestacions econòmiques d’urgència social: document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l'alimentació, el vestit i l'allotjament.
 • Separació o divorci dels progenitors: conveni o sentència de separació/divorci.

En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, caldrà aportar la següent documentació en funció de la font o fonts d’ingressos:

 • Original i fotocòpia de l'informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.
 • Les persones que percebin la Renda Mínima d’Inserció o Renda garantida de ciutadania: certificat acreditatiu de l’import total percebut durant l’any 2020.
 • Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social, cal aportar el certificat de cotitzacions corresponent a l’any 2020.
 • Les persones que percebin prestacions econòmiques per ajuts al lloguer de l’habitatge: resolució o certificació de l’Agència Catalana de l’Habitatge. (Aquesta documentació no caldrà que es presenti si s’autoritza al Consell Comarcal que puguin sol·licitar a l’administració competent les dades relatives a l’ajut de lloguer).

El document de sol·licitud es pot trobar a www.mancoplana.cat i es pot fer arribar a través de:

- Registre presencial de la Mancomunitat La Plana

- Oficina Atenció Ciutadana del vostre Ajuntament/EMD

- Seu electrònica de la Mancomunitat La Plana

Per més informació o per demanar hora amb l’educador/a social truqueu a l’Àrea Social de la Mancomunitat La Plana (Tel. 93 812 54 45) de dilluns a divendres de 9 a 15 hores.

Serveis Socials 

Darrera actualització: 02.07.2021 | 13:37