Serveis Socials

Els Serveis Socials Bàsics de la Mancomunitat La Plana són el primer nivell del sistema públic de Serveis Socials. Atenen la ciutadania de forma personalitzada i estan integrats per un conjunt organitzat i coordinat d'accions professionals amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida i afavorir la integració de les persones.

Aquests serveis es presten a l'Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana, que conformen els municipis de Balenyà, El Brull, Folgueroles, Malla, Muntanyola, Sant Martí de Centelles, Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva, Taradell, Tona, Viladrau i l'EMD Sant Miquel de Balenyà, disposant d'oficines descentralitzades als diversos municipis.

Objecte principal del Serveis Socials Bàsics

L'objecte és promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir amb persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situacions de risc social o d'exclusió. S'organitzen territorialment i estan dotats d'equips multidisciplinaris orientats a l'atenció individual, familiar i col·lectiva.

Ofereixen atenció, orientació i assessorament sobre tots els serveis i prestacions als quals es pot accedir. També poden promoure mesures d'inserció social i laboral, i de prevenció i atenció a maltractaments.

Tramiten les prestacions econòmiques d'urgència social, d'àmbit municipal i/o mancomunades, i les altres que els siguin atribuïdes. Els centres d'atenció social disposen de professionals d'educació i treball social. Aquests professionals valoren la situació personal i social per determinar l'orientació més adequada.

Tràmits
Serveis
Oficines
Plans i campanyes
Documentació